2014 m. kovo 9 d., sekmadienis

Istatymo Knyga III dalis

93!

III

1. Abrahadabra- apdovanojimas Ra Hoor Khut.

2. Tai yra dalis vedanti arčiausiai namų, tai yra žodis ne žinomas. Rašybos taisyklės yra atšauktos, viskas nebetinka. Saugokis! Laikykis! Atkurk užkeikimą Ra-Hoor-Khuit!

3. Dabar pirmiausia turi būt suprasta kad Aš esu dievas Karo ir Keršto. Aš būsiu griežtas jiems.

4. Išsirinkite salą!

5. Sutvirtinkite ją!

6. Patręškite ją visą karo mašinomis!

7. Aš suteiksiu tau karo mašiną.

8. Su ja jūs sutriuškinsite žmones ir niekas neatsilaikys prieš jus.

9. Užsislapstinkite! Atsitraukite! Atakuokite juos! Tai yra Įstatymas Užkariavimo Kovos, toks bus mano garbinimas, mano slaptąjame name.

10. Įsigyk apreiškimo stelę, patalpink ją savo slaptoje šventykloje- o toji šventykla yra teisingai išdėstyta ir ji bus jūsų Kibla amžiams. Ji neišblės, bet transcendentinė spalva sugriž į ją diena iš dienos. Uždenk ją stiklu kaip įrodymą pasauliui.

11. Ji bus jūsų vienintėliu įrodymu. Aš draudžiu įrodinėjimus. Užkariauk! Šito pakankama. Aš palengvinsiu tau išgavimą iš klaidingai įrengto namo Pergalės Mieste. Tu turi pats lydėti ją garbindamas, o pranaše nepaisant kad tau nepatinka tai. Tave ištiks pavojai ir sunkumai. Ra-Hoor-Khu yra su tavimi. Garbinkite mane ugnimi bei krauju, garbinkite mane su kalavijais bei su ietimis.Tegul moteris apsijuos kalavijumi priešais mane, tegul kraujas liejasi vardan man vardo. Paminkite Stabmeldžius, būkite virš jų, o karį, Aš duosiu tau jų kūną suvalgyti!

12. Atnašaukite galvijus, mažus ir stambius, po to kai vaiką.

13. Bet ne dabar.

14. Jūs regėsite tą valandą, o palaimintasis Žverie, ir tu geidžiama Purpurine Sugulove jo!

15. Jūs būsite liūdni dėl to.

16. Nesiekite per greitai sugriebti pažadų išsipildymo, nesibaiminkite priimti prakeiksmus. Jūms, netgi jūms nežinoma visa to reikšmė.

17. Nieko nebijokite; nebijok jokių žmonių, nei Likimų, nei dievų, nei ko nors. Pinigų nebijokite, nei kvatojimo kvailos liaudies, nei jokios kitos jėgos danguje ar ant žemės ar po žeme. Nu yra jūsų slėptuvė, kaip Hadit jūsų šviesa ir Aš esu tvirtybė, galia, jėga jūsų ginklų.

18. Šalin gailestį, prakeikimas tiems kas gailisi! Žudyk ir kankink; nesigailėk, būk aukščiau jų!

19. Šią stele jie pavadins Atskirybės Bjaurastimi, apskaičiuok gerai jos vardą, ir jis bus tau kaip 718.

20. Kodėl? Todėl kad puolė Dėl ko, nėra daugiau jo čia.

21. Pastatyk mano atvaizdą Rytuose, tu nusipirksi atvaizdą kurį Aš parodysiu tau, ypatingą, nesiskirianti nuo tau žinomo. Ir tai netikėtai paprasta bus tau atlikti.

22. Kitus atvaizdus sugrupuok aplink mane, kad paremtu mane: tegul visus juos šlovina, nes jie susirinks išaukštinti mane. Aš esu regimas garbinimo objektas, kiti yra slapti, Žvėriui ir jo Nuotakai yra jie, ir įveikusiems Išmėginimą x. Kas yra tai? Tu sužinosi.

23. Smilkymams sumaišyk miltus ir medų, ir tirštas raudono vyno nuosėdas, tada Abramelino aliejaus ir alyvų aliejaus, ir galiausiai suvilgyk viską gausiu šviežiu krauju.

24. Geriausias kraujas yra mėnulio, kas mėnėsį, tada šviežias vaiko kraujas, arba pralietas dangaus šeimininko, po to priešų, po to šventiko arba garbintojo, galiausiai kokio nors gyvūno, nesvarbu kokio.

25. Tai degink, iš to daryk papločius ir valgyk vardan manęs, tai turi taip pat ir kitą paskirtį, padėk juos priešais mane ir įkrauk savo maldos aromatu, jis prisipildys vabalais kaip tai buvo ir šliaužiojančiais padarais, šventais man.

26. Juos nugalabyk, įvardindamas savo priešus, ir jie kris priešais tave.

27. Taip pat šitai sukels aistrą ir galią tavyje, jei suvalgysi.

28. Taip pat jūs būsite stiprūs kare.

29. Dar daugiau, juo ilgiau juos laikyti, juo geriau- kadangi jie prisisodrins mano jėga. Viskas priešais mane.

30. Mano altorius yra žalvarnis ažūrinio darbo, degink ant jo ant sidabro ar aukso!

31. Ateina turtingas žmogus iš Vakarų kuris išlies savo auksą ant tavęs.

32. Iš aukso iškalk plieną!

33. Būk pasiruošęs išnykti arba smogti!

34. Tik jūsų šventoji vieta bus nepaliesta per amžius- nežiūrint kad ugnimi ir kalavijumi ji bus sudeginta bei suniokota, vienok ten neregimas namas išstovės, ir stovės iki puolimo Didžiojo Lygiadienio; kuomet Hrumachis prisikels, ir dvigubo skeptro turėtojas užims mano sostą ir vietą. Kitas pranašas iškils, ir atneš šviežią kaitrą iš dangaus, kita moteris pažadins aistrą ir garbinimą Gyvatės, kita Dievo siela ir žveries susimaišys žemės rutulio žynyje, kita auka suterš kapą, kitas karalius įsiviešpataus ir palaima daugiau nesilies Sakalagalvio mistiško Viešpaties labui!

35. Pusė žodžio Heru-ra-ha, vadinasi Hoor-pa-kraat ir Ra-Hoor-Khut.

36. Tuomet bylojo pranašas Dievui:

37. Aš šlovinu tave daina-

Tėbų valdovas aš esu, ir Aš

Įkvėptai skelbiu Mentu žodžius;

Priešais mane atsivėrė užskleistas dangus,

Nužudęs pats save Ankh-af-na-khonsu

Žodziai kurio yra tiesa. Aš kviečiu, aš sveikinu

Tavąjį būvimą, O Ra-Hoor-Khuit!

Aukščiausioji Vienovė apsireiškė!

Aš šlovinu Tavo kvėpavimo galybę,

Aukščiausias ir siaubingas Dieve,

Kuris verti dievus bei mirtį

Virpėti priešais Tave-

Aš, aš šlovinu tave!

Apsireikški ant sosto Ra!

Atverk kelius dėl Khu!

Apšvieski kelius Ka!

Keliai Khabs persmelkia kiaurai

Sukrėsti ar nuramint mane!

Aum! Tegul pripildo tai mane!

38. Taigi tava šviesa yra manyje; jos raudona liepsna tarytum kalavijas mano rankoje kad įtvirtinti tavo tvarką. Štai yra slaptos durys kurias Aš padarysiu idant įsteigti tavo kelią į visus ketvirčius, (tai yra šlovinimas, kaip tu užrašei), kaip yra pasakyta:

Šviesa yra mana, jos spinduliai naikina

Mane : Aš padariau slaptas duris

Į Namą Ra ir Tum,

Khepra ir Ahathoor. Aš esu tavo Tėbietis, O Mentu,

Pranašas Ankh-af-na-khonsu!

Kaip Bes-na-Maut į krūtinę savo aš mušu;

Išmintimi Ta-Nech Aš savo užkeikimą pinu.

Atskleisk savo žvaigždės švytėjimą, O Nuit!

Pakviesk mane vyduje tavo Namo gyvent,

O sparnuotoji šviesos gyvate, Hadit!

Būki su manimi, Ra-Hoor-Khuit!

39. Visa tai ir knygą pasakojančią kaip tu atėjai čionais ir reprodukcija šio rašalo ir popierius amžiams- nes joje yra žodis slaptas ir ne vien tik Angliškai- ir tavo komentarai šios Įstatymo Knygos tebūna atspausdinti gražiai, raudonu tušu ir juodu ant gražaus rankų darbo popieriaus, kiekvienam vyrui ir moteriai, kuriuos tu besutiktum, pietaujant ar geriant pas juos, šis Įstatymas turi būt perduotas. Tuomet jie turės galimybę būti šioje palaimoje ar ne, tame nėra skirtumo. Padaryk tai skubiai!

40. Tik darbas su komentarais ? Tai yra paprasta, ir Hadit degantis tavojoje širdyje padarys greitą ir užtikrintą tavo plunksną.

41. Įsteik savo Kaaboje konceliariją, viskas turi būt atlikta deramai ir dalykiškai.

42. Išmėginimus tu prižiūrėsi pats, išskyrus vien tik vykstančius neregimai. Neatstumk nei vieno, bet atpažink ir naikink išdavykus. Aš esu Ra-Hoor-Khuit, ir Aš esu galingas kad apsaugoti savo tarną. Sėkmė yra tavo įrodymas- neįrodinėk, neatvertinkėk, per daug nekalbėk! Tiems kurie siekia supainioti tave ir nuversti tave, juos pulk be gailesčio ir pasigailėjimo, ir sunaikink juos visiškai. Staigiai, kaip prispausta gyvatė išsisuk ir kirsk! Būki labiau pražūtingas už ją! Nutempki žemyn jų sielas į siaubingas kančias, juokis iš jų baimės, spjauk ant jų!

43. Tegul Purpurine Moteris pasisaugo! Jei gailėstis ir užuojauta ir silpnybė aplankys jos širdį, jei ji apleis mano darbą vardan pramogų su senais malonumais, tada patirs mano kerštą. Aš nužudysiu josios vaiką, aš sukietinsiu jos širdį, Aš išvysiu ją šalin iš žmonių tarpo, kaip perdžiuvusi ir niekinama paleistuvė ji šliaužios tamsiomis ir šlapiomis gatvėmis, ir mirs šaltyje bei alkyje.

44. Bet tegul ji iškyla išdydžiai! Tegul ji seka paskui mane, mano kelyje! Tegul ji dirba nuodėmingus darbus! Tegul ji nužudo savo širdį! Tegul ji būna ekspresyvi ir pasileidusi! Tegul ji pasipuoš brangakmeniais ir turtingais drabužiais, ir tegul ji neturi gėdos visų žmonių akivaizdoje!

45. Tuomet Aš iškelsiu ją į valdžios viršūnę, tuomet Aš pradėsiu nuo jos vaiką galingesnį nei visi karaliai žemės. Aš pripildysiu ją džiaugsmu, mana jėga ji matys ir atakuos garbindama Nu, ji pasieks Hadit.

46. Aš esu karys Valdovas Keturiasdešimtųjų, Aštuoniasdešimtieji susigužė prieš mane nusižeminime. Aš atvesiu jus į pergalę ir džiaugsmą, Aš būsiu jūsų ginkluose mūšyje ir jūs pasimėgaudami žudysit. Sėkmė yra jūsų įrodymas, narsa yra jūsų šarvai, pirmyn, pirmyn mano jėgoje, ir jūs neatsitrauksit prieš nieką!

47. Ši knyga bus išversta į visas kalbas, tačiau visada kartu su originalu užrašytu Žvėries, kadangi raidžių formų atsitiktinume ir jų padėtyje viena kitos atžvilgiu- visame tame slypi paslaptys, kurių joks Žvėris neįspės. Tegul jis atrasti nesistengia, bet vienas ateis po jo, iš kur Aš nepasakysiu, kuris atras Raktą nuo šito visko. Tada ši linija nubrėžta yra raktas, tada ši apskritimo kvadratūra, neįmanoma įvykdyti, yra raktas taipogi. Ir Abrahadabra. Tai bus jo vaikas ir tai šaunu. Tegul jis ne ieško po to, nes vien tik dėl to gali jis atpulti nuo šito.

48. Šiuom paslaptys raidžių yra užbaigiamos, ir Aš noriu pereiti prie šventesnių vietų.

49. Aš esu slaptame keturgubame žodyje, panieka visiems žmonių dievams.

50. Prakeiksmas jiems! Prakeiksmas jiems! Prakeiksmas jiems!

51. Savo sakalo snapu Aš iškapoju akis Jėzaus pakabinto ant kryžiaus.

52. Aš plaku savo sparnais per Magometo veidą ir apakinu jį.

53. Savo nagais Aš sudrąskau kūną Indo ir Budisto, Mongolo ir Dino.

54. Bahlasti! Ompehda! Aš spjaunu į jūsų pagiriotus tikėjimus.

55. Tegul Marija nekaltoji bus perplėšta ant ratų, vardan jos tegul visos doros moterys bus paniekintos tarp jūsų!

56. Taip pat grožio vardan ir meilės!

57. Niekinkite taip pat visus bailius, profesionalius karius kurie nedrįsta kautis, bet žaidžia, visus kvailius niekinkite!

58. Tačiau aistringi ir išdydūs, iškylus ir aukštieji, jūs esate broliai!

59. Kaip broliai kovokite jūs!

60. Nėra įstatymo apart Daryk tu tavąja valią.

61. Štai ir pabaiga žodžių Dievo sėdinčio ant sosto Ra, atlaisvinančio sielos sijas.

62. Į Mane atlikite jūs kvietimus! Į mane eikite jūs per išmėginimo sunkumus, kurie yra palaima.

63. Kvailys perskaitęs šią Įstatymo Knygą, ir komentarus jai, jis nesupratęs jos.

64. Tegul jis pereina per pirmąjį išmėginimą, ir tai bus jam kaip sidabras.

65. Per antrąjį- auksas.

66. Per trečiąjį- akmenys brangaus vandens.

67. Per ketvirtajį- pirmapradžiai žybsniai, paslėptos ugnies.

68. Bet visiems tai pasirodys gražu. Jo priešai kurie tvirtina kad nėra taip, visiški melagiai.

69. Štai yra sėkmė.

70. Aš esu Sakalogalvis Viešpats Tylėjimo ir Jėgos, mano nemes dengia nakties melyną dangų.

71. Hail! Jus dvyniai kariai prie pasaulio kolonų! Nes jūsų laikas yra arti, ranka jau paseikiamas.

72. Aš esu Viešpats Dvygubo Valdžios Skeptro, skeptro Coph Nia Jėgos, tačiau mano kairioji ranka yra tuščia, nes aš sutriuškinau Visatą, ir nieko nebeliko.

73. Suklijuok lapus iš dešinės į kairę ir iš viršaus į apačią, tuomet žiūrėk! 74. Mano varde yra švytėjimas slaptas ir dydingas, kaip saulė vidurnaktį visada yra sūnus.

75. Pabaiga žodžiams yra Žodis Abrahadabra.

Įstatymo Knyga yra Užrašyta

Ir Paslėpta.

Aum. Ha

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą