2011 m. balandžio 13 d., trečiadienis

Etyrai

DARYK KAS TAVO VALIA YRA IR LAI TAI BŪNA VISAS ĮSTATYMAS

Bendrieji duomenys apie Etyrus yra paimti iš Šuelerių poros knygos (Enochian Magic, A Practical Manual, Llewellyn Publications) Nors okultistų tarpe ši knyga nėra labai gerai vertinama, bet dėl praktinės pusės, o bendrinė informacija apie Etyrus yra pateikiama glaustai ir aiškiai, todėl šia informacija aš ir pasinaudojau pirminiame savo darymo etape, kuriant simbolinį foną.

Jų pateikiama bendroji informacija apie Etyrus yra pakankamai logiška, ir mano nuomone ja galima vadovautis, bent jau pradžioje iki nebus atidaryti raktai savarankiškai, ir nebus gauta prieiga prie asmeninių Etyrų interpretacijų.

Bendra Etyrų schema pagal priimta vakarų okultizme skirstymą į fizikinį, astralinį, mentalinį bei dvasinį planus.

Etyrai nuo 30 iki 27- to išsidėstę taip vadinamame astraliniame plane. Nuo 26-tojo iki 11- tojo- Mentaliniame plane. 10- tas randasi ant ribos tarp beformės dvasios ir turinčios formą materijos. Ji paprastai yra vadinama Didžiąja išorine bedugne, arba tiesiog bedugne. Aukštieji Etyrai, nuo 9 iki 1 - dvasiniai.

Enochianos kalbos raidės panašios į magų Tėbų alfabeto raides, bet yra ir kitas išskirtinumas, raidžių pavadinimai nesutampa su jų tartimi. Graikų alfabete, pavyzdžiui- A garsą žyminti raidė Alfa sutampa, kaip ir Beta- B, ir kitos, o Angelų kalboje lotinišką A raidės ekvivalento vardas bus Un, o B- Pe, C arba K- Veh.

Viso yra 21 raidė, kas sudaro trys kart po 7, ir skaičius 7 užima ypatinga vietą visoje sistemoje. Raides galime suskirstyti į trys septinių ciklus, kaip ir Taro didžiuosius arkanus, kurie yra ne kas kita kaip 0 Arkano sklaida bei modifikacijos. Taip pat šias raides analogiškai kitoms mantikoms sistemoms, Taro, Runu ar I-cyn galime naudoti iš sužinot tai kas paslėpta už skraistės. Jas kaip ir vardų sigiles nesunku pritaikyti ir talismanų gamyboje. Enocho sistema nėmaž nenusileidžia jokiai kitai magiškai sistemai, bet dar ir pranoksta jas. Esminis pranašumas, jos logiškume, paprastume ir užbaigtume- nežiurint į visą tą iš pažiūros atrodanti painumą. Kitas pranašumas- pati kalba.

Jos panaudojimą riboja tik mago fantazijos rėmai.

Enocho arba angelų kalba kaip ir kitos kalbos paklusta ir gematriniams principams. Kiekviena raidė turi savo atitikmenį skaičiumi, ir sudėję viso žodžio raides gauname skaitlinę žodžio išraišką. Pagal taisyklę, žodžiai kurių skaičius sutampa, yra susieti slaptomis sąsajomis ir vienas kitą paaiškina.

Dėl to jog neatitinka raidės pavadinimas, mes kiekvienai raidei galime suteikti ir skaičių remdamiesi jos pavadinimu.

Dar vienas iš ypatumų, tame kad kiekviena raidė išreiškia tam tikrą procesą

Tarimas irgi turi savų niuansų. Dažniausiai naudojam as Golden dawn adeptų išdirbta sistema, kuri vadovaujasi keletą paprastų taisyklių. Tačiau visada patariama bei skatinama asmeninė praktikų kūryba, ir vadovautis savitu estetiniu skoniu. Taisyklės sekančios: Z, dažniausiai tariama- Zod,

Etyrų bei jų Valdytojų sigilės randamos ant keturių Visatos Sargybos Bokštų Kvadrantų, ant jų išdėstyta visa Enocho sistemos dvasinės Kariaunos hierarchija. Vardus sudarančios raidės sujungiamos naudojant griežtas taisykles į vieningą figūrą, jos atrandamos Etyro Elementą atitinkančiose lentelėse.

O Pagrindas Būties- Tapsmo: būtis, tapsmas; visa kas egzistuoja
L Pagrindas Pirmumo: pirmasis, pirmumas, vienetas; apvaizda
S Pagrindas Turėjimo: turėti, įgauti, surinkti; kartu
N Pagrindas Vidinio: viduje (ribose), vidinė pusė, individualumas
F Pagrindas Manifestacijos (Pasireiškimo); išryškinti, regimybė, atsirasti
V Pagrindas Tamsos; tamsus (slaptas), paslėptas (todėl nežinomas); atspindys (Šešėlis ir jo atspindys)
R Pagrindas Judėjimo; judėti, judesys (gestas), emocija, paveikti, pokyčiai
G Pagrindas Neigimo; ne, niekas, nėra
H Pagrindas Kvėpavimo; kvėpuoti, gyvenimas
I Pagrindas Energijos/ Galimybės; suteikti energiją, suteikti galimybę, sugebėjimas
A Pagrindas Laiko; pradėti, pradžia, naujas, per naują; vėl, tuomet, kuomet
D Pagrindas Tikimybės; galimas, potencialus
B Pagrindas Pasirinkimo; dualumas, daugiąskaitlingumas, rinktis (tarp)
T Pagrindas Pusiausvyros; pusiausvyra, teisingumas, reguliavimas, teisėjas, subalansuoti
C Pagrindas Priežastingumo; vykdyti, priežastis, kurti, pasekmėje
Z Pagrindas Atskyrimo; atskirti, padalintas, atskiras, kitas, ko nors dalis
P Pagrindas Esmės; erdvė, vieta, patalpinti, statyti, čia, ten, kur
M Pagrindas Žinojimo; protas, žinoti, suvokimas, pažinimas
Q Pagrindas Geismo; geismas, meilė
E Pagrindas Valios; valia, ketinti, tikslingumas, ketinimas
U Pagrindas Šviesos; šviesa, švietimas
X Pagrindas Apribojimo/ Mažinimo; riba, mažinti, žemesnis, lėtintojas
Y Pagrindas Didinimo; augti, didėjimas, didesnis, greitesnis

Žinant raidžių reikšmes paprasta yra ir žodžius ir visus sakinius konvertuot į esminius jų savybių išsirutuliavimus, svarbu laikytis tam tikrų taisyklių. Nenuklyst nuo pagrindinės interpretacijos linijos, o visa kita padės įvykdyti kūrybinis polėkis. Ir tokiu būdu Vardas, tampa pačio Proceso išraiška- Formule.

Pavyzdžiui. 91-asis valdytojas yra DOXMAEL, išrašę visas vardą sudarančių raidžių reikšmes gauname:
D- Pagrindas Tikimybės; galimas, potencialus
O- Pagrindas Būties- Tapsmo: būtis, tapsmas; visa kas egzistuoja
X- Pagrindas Apribojimo/ Mažinimo; riba, mažinti, žemesnis, lėtintojas
M- Pagrindas Žinojimo; protas, žinoti, suvokimas, pažinimas
A- Pagrindas Laiko; pradėti, pradžia, naujas, per naują; vėl, tuomet, kuomet
E- Pagrindas Valios; valia, ketinti, tikslingumas, ketinimas
L- Pagrindas Pirmumo: pirmasis, pirmumas, vienetas; apvaizda


Pagal kitą, dar Golden Dawn Ordino Telesmų sudarymo taisyklę, pagal kurią iš raidžių atrandami dvasių pavidalai, raidės proporcingai padalinamos, kad sudaryti visą kūną. Pirmoji raidė pažymi galvą, paskutinioji kojas, ir toliau pagal šitą metodika. Tačiau aš remdamasis šia siūlau kitokia metodika. Pirmoji raidė išreiškia proceso pradžią ir priežastį, o paskutinioji pabaigą ir tikslą, raidės stovinčios tarp šių dviejų nusako visą poetapinį procesą.

Medituodami į Proceso išreikšto vardo raidėm, mes persisunkiame pačia idėja ir galime susitapatinti su dvasia su kuria sudaromas kontaktas- įeiname į jos vibracijas.

ТРИДЦАТЫЙ ЭФИР: ТЕХ
Название: ТЕХ произносится Teh-etz и означает «Эфир, поделенный на четыре части».
Гематрия: ТЕХ = 413=LONKHO (падший)
ТЕХ = 419 = 59 х 7, где 59 = BALTOH (справедливый)
Правители:
1.ТАА/о0/АGB/lА Скрижаль: Вода Знак:
а. Имя: TAOAGLA, Tah-oh-ah-geh-lah
TA-NOAG-LA может означать «Тот, кто становится первым»
б. Гематрия:TAOAGLA = 73 = ATH-ZEN
(жертвование)
TAOAGLA = 67 = L-BALTOH
(самый праведный)
2. GEMNIMB Скрижаль: Вода Знак:
а. Имя: GEMNIMB, Gem-nee-em-bah
GEM-NIMB может означать «Тот, кто только на время»
б. Гематрия: GEMNIMB = 313 = HOLQ-PANPIR
(увеличивать размеры)
313 также = EOLIS BALZIZRAS
(выносить суждения)
3. ADU/vORPT Скрижаль: Вода Знак:
а. Имя: ADUORPT, Ah-du-oh-rah-peh-teh
A-DUORPT может означать «Тот, кто молча наблюдает»
б. Гематрия: ADUORPT = 228 = QURLST
(женщина, служанка)
228 также — еврейское слово IRChI
(лунный)
ADUORPT = 222 = PRDZAR
(обманывать)
4. DOX/zM/IA/nuI/aL Скрижаль: Вода Знак:
а. Имя: DOZIAAL, Doh-zodee-ah-ah-leh
DOZI-AAL может означать «Тот, кто устанавливает ночь»
б. Гематрия: DOZIAAL = 123 = MOZ (радость) =
LONDOH (царство)
123 также — еврейское слово ONG
(удовольствие, восхищение)
DOZIAAL =117 = NANBA (тернии) =
ZIZOP (сосуд)
117 также — еврейское слово OLIZ
(радостный)

TEX yra pats žemiausias bei materiališkiausias Etyras. Jis randasi Eteriniame arba žemajame Astraliniame plane, supančio Žemę, griežtai tariant, jis yra eterinis Žemės kūnas.
Trumpas aprašymas: Šis Etyras, kaip galima suprasti iš jo pavadinimo yra padalintas į keturias didesnes dalis:
Šiaurė, karmos sritis ir galingų karminių jėgų.
Rytai, noro sritis, įkrauta įvairių asmeninių norų.
Pietūs, tylėjimo sritis ir polinkis ne verbaliniam bendravimui, dėl negalimumo parinkti adekvačius žodžius;
Vakarai, asmeninių apribojimų sritis bei siekis suvokti ego savo trukumus.
Komentaras: TEX leidžia pažvelgti į subtiliuosius pasaulius, kurie randasi iškart už (arba toliau) fizinio. Čia yra išsidėstę keturi fundamentinės sąvokos: karma (veiksmų apribojimas), noras (emocijų apribojimas), tylėjimas (žodžio apribojimas), ir asmeniniais apribojimais (ego apribojimai). Esama užuominų ir aukštesniems supratimams, tačiau pa kol kas jie dar neišsakyti.

Etyrai natūraliai suskirstyti į tris grupes- astralinę, mentalinę ir dvasinę. Kiekvienas kosminis planas yra atskirtas Nepraeinamumo Žiedu, arba sferiniu barjeru. Pirmasis randasi tarp NIA ir TOR ir užkerta kelią intelektui. Antrasis- tarp IKH ir ZAX (nors visai tvirtai galima sakyt jog barjeras čia ir yra pats ZAX) ir užkerta kelią žmogiškam protui. Trečiasis barjeras- tarp LIL ir neįvardinamomis dieviškomis karalystėmis, esančiomis už pirmojo Etyro, jis nepraleidžia žmogiškos dvasios.

Dvasiniame matyme galima keliauti po visus Etyrus, nors nedaugelis iš magų gali pakilti aukščiau ZAX, Bedugnės.

TEX, RII, BAG ir ZAA glūdi tipiniai astralinio plano pavojai. Pagrindinis kurių yra priimti iliuziją už tikrovę.Šiuose Etyruose magai nesąmoningai naudoja psichinę projekciją ir todėl priima pramaną kaip faktą. Vienintelis šios problemos sprendimas, išsivaduoti iš asmeninių emocijų bei orientuotų į savo ego norus (daugelio gyvenimų užduotis). Astralinis kūnas (t.y. emocijos bei jausmai) turi būti tyri, idant per jį būtų gerai regima.
Panaudokite žinomus rodiklius, kad susidoroti su pernelyg turtinga vaizduote.
Kitas šių Etyrų pavojus- tai karma. Keturi žemiausieji Etyrai yra karminiai, ir kiekviena kelionė tenai išauks begalę pasekmių. Efektyvaus priešnuodžio nėra. Visi ankščiau ar vėliau privalės savaip išsiaiškinti su savo karma.

Kitas visų Etyrų ypatumas kurį reiktu paminėti yra tas jog kiekvienas Etyras tarsi atskiras pasaulis, kuris Didįjį darymą traktuoja iš savo paties plotmės. Jie kategoriški. Dar galimas užsikabinimas į simbolius ir nenoras ar negebėjimas jų paleisti. Todėl mago sąmonė jau turi būti praėjusi pasiruošimo etapus, kurių metu išmokstama paleisti ją, ji tampa taki ir nesikabina prie simbolių ar daiktų. Tik laikinai patekusi į Etyro atmosfera įgauna jo savybių ir mato vaizdinius sulig šio Etyro tikrovės traktuotę. Ir dėl to visad slypi galimybė ją priimti už baigtinę, aukščiausia. Tai būtu mirtis iniciacijai.

Pati sąmonė tampa simboliu ir už jo slypinčia erdve- nes astralo plotmėje, kiekvienas simbolis yra atskiras pasaulis.

Nėra būtina surinkt visas teorinės žinias apie kokią nors magišką sistemą, kaip kad klaidingai mano daugelis teoretikų, kad ją pradėt praktikuot. Tai ne tik kad nėra įmanoma, nes plečiantis akiračiui, gausėja ir informacijos ir toji diena, kuomet nuo domėjimosi vien tik teorija pereinama prie praktinių užsiėmimų- atidėdama vis toliau ir toliau. Ši pozicija iš esmės yra ne tik klaidinga bet ir žalinga, bendros teorinės žinios, tai asmeniniai magų patarimai, jų aprašymai, kaip tuo tarpu pačios tos žinios gaunamos praktiniais metodais, tiesiogiai bendraujant su sąmone esančia anapus Bedugnės. Ir todėl ji vientisa, nepadalinta- Vienis.

----

Praktikas turi įsidėmėti kad privalo būt budrus, viso kontakto metu išsaugoti savo analitinius sugebėjimus, bei skeptiškai priimti visą gautą informacija. Ne to dėl kad ji iš esmės klaidinga, bet dėl dideles galimybės susipainioti joje. Ją klaidingai interpretuoti, supainioti subjektyvią pusę su objektyviąja.

----

Kaip ir kiekvienos iniciacijos atveju, taip ir darbo su Etyrais metu, svarbu išlaikyti dėmesį savo centre- Ruach sąmonėje. Nes būtent ši viso aparato, pavadinimu žmogus dalis, ir yra tas indas kuris ruošiamas priimti Dievybę. Visokia, vientisa, nuosekli hierarchija atspindi sąmonės lygius, ir yra pašventimo laiptai, kuriais kopdamas kiekvienas praktikas, lengvai gali pasiekti savo esamą pašventimo laipsnį.

Tokia sistema ir Enocho sistema, tačiau pasiekus savo užimamą padėtį hierarchinėje grandyje,

Etyrus aš traktuoju kaip erdvę, su tam tikrais vien tik jai būdingais paternais, o valdytojai tai sąmoningos būtybės, pravedančios Etyrų potencialus į aktualijas.


Supaprastinus, tarties taisyklės nėra sudėtingos. Z- raidė beveik išimtinai tariama- Zod, prie priebalsių pridedamos balsės kokios seka po ekvivalentiškų hebrajiškų raidžių tarimo. Vieni praktikai pataria tarti kiekvieną raidę atskirai, kiti pagal galimybes jas grupuoti, žodžiu griežtų taisyklių nėra nustatyta ir čia kaip ir visur patariama vadovautis savo vidine išmintimi, sąskambio grožio bei darnos pojūčiu.

II- Raktas

Adagita vau-pa-ahe zodonugonu omfa-a-ipe salada! Vi-i-vau el! Sobame ial-pereji i-zoda-zodazod pi-adapehe casarema aberameji ta talaho paracaleda qo-ta lores-el-qo turebesa ooge balatohe! Giui cahisa lusada oreri od micalapape cahisa bia ozodonugonu! lape noanu tarofe coresa ta- ge o-quo maninu IA-I-DON. Torezodu! gohe-el, zodacare eca ca- no-quoda! zodameranu micalazodo od ozodazodame vaurelap; lape zodir IOIAD!

Šis raktas užtikrina dvasinė globą, bei pažymi jog darbas praeina po dvasios egida.

II- Rakto vertimas į lietuvių kalbą
Ar gali vėjų sparnai, Stebuklo atgarsius atnešti? O, jūs Antrieji iš Pirmųjų! Kurių liepsnos kaitriosios pagimdė mano žiočių žosmėje! Kuriuos paskyriau aš Taurėmis Vestuvėse arba gėlėmis, puošiančiomis Teisiojo būvimo vietą! Jūsų kojos tvirtesni nei akmenys! Ir stipresni nei vėjai, balsai jūsų! Nesgi jūs lyg pastatai, lygių kuriems nėra, nebent Aukščiausiojo planuose! „Iškilkit!“- žioja Pirmasis! Eikite, todėl kartu su tarnais Jojo! Išsireikškite galioje ir pranašu mane pašvęskit, nesgi Jam aš priklausau, Amžiais gyvenančiam!

Visų Etyrų Raktas

Madariatza das perifa TEX cahisa micaolazoda saanire caosago od fifisa balzodizodarasa Iaida. Nonuca gohulime: Micama odoianu MADA Iaoda beliorebe, soba ooaona cahisa luciftias peripesol, das aberaasasa nonucafe netaaibe caosaji od tilabe adapehaheta damepelozoda, tooata nonucafe jimicalazodoma larasada tofe- jilo marebe yareryo IDOIGO; od torezodulape yaodafe gohola, Caosaga, tabaoreda saanire, od caharisateosa yorepoila tiobela busadire, tilabe noalanu paida oresaba, od dodaremeni zodayolana. Elazodape tilaba pareme- ji peripesatza, od ta qurelesata booapisa. Lanibame oucaho sayomepe, od caharisateosa ajitoltorenu, mireca qo tiobela Iela. Tonu paomebeda dizodalamo asapianu, od caharisateosa aji-latore-torenu paracahe a sayomepe Coredazodizoda dodapala od fifalazoda, lasa manada, od faregita bamesa omaoasa. Conisabera od auauotza tonuji oresa; catabela noasami tabejesa leuitahemonuji. Vanucahi omepetilabe oresa! Bagile? Moooabe OL coredazodizoda. El capimao itzomatzipe, od cacocasabe gosaa. Bajilenu pii tianuta a babalanuda, od faoregita teloca uo uime. Madariiatza, torezodu!!! Oadariatza orocaha aboaperi! Tabaori periazoda aretabasa! Adarepanu coresata dobitza! Yolacame periazodi arecoazodiore, od quasabe qotinuji! Ripire paaotzata sagacore! Umela od perdazodare cacareji Aoiveae coremepeta! Torezodu! Zodacare od Zodameranu, asapeta sibesi butamona das surezodasa Tia balatanu. Odo cicale Qaa, od Ozodazodame pelapeli IADANAMADA!

Šis Raktas skirtas prisišaukti visus Etyrus bei jų Briah bei Jetzirah planų valdytojus.

Visų Etyrų Rakto vertimas į lietuvių kalbą

O Jūs dangūs, esantys Trisdešimtame Etyre, galingi esate Žemės srityse, ir vykdantys Aukščiausiojo Teisingumą! Tai jums pasakyta: Žvelkite, štai veidas jūsų Dievo, paguodos pradžia, akys kurio- tai dangaus šviesa, kuris pastatė jūs valdyti žemę visoje neapsakomoje jos įvairovėje, suteikusio jums supratimo galią, idant jūs paskirstytumėte visus dalykus sulig apvaizda Jo, kuris sėdi Šventame Soste, apsireiškusio pradžioje, tariusio: Žemė lai esti valdoma josios dalyse, ir lai esti joje padalinimas, idant josios šlovė visuomet svaigintu bei nuviltu ją pačią. Jos kelias lai driekiasi po dangumis, ir nelyg tarnaitė, te patarnauja jiems. Vienas metų lai kitą keičia, ir lai nebus nei ant jos, nei joje vienodų būtybių: visi nariai jos lai išsiskiria savosiomis savybėmis, ir nei vienos būtybės nebus lygios kitai. Protingi Žemės tvariniai lai alina ir išravi vienas kitą, ir lai jų buveinės jųjų vardus užmiršta. Žmonių darbai, ir jų puikybė tebūnie ištrinti. Jų statiniai lai tampa laukinių žvėrių urvais. Tesusimaišo jos supratimas su tamsa. Kodėl? Apgailestauju aš, Žmogų sukūręs. Vieną jai pažinti ir kitą nežinančio josios. Nesgi jinai yra Ištvirkimo gultas, ir gyvenimo vieta, Jo, kuris Puolė. O jūs dangūs, prisikelkite- žemesnieji dangūs esantys po jumis, te tarnauja jums! Valdykite tuos kas valdo! Nuverskite tuos kas puolė! Gimdykite tuos kas auga, ir naikinkite supuvusius! Jiems nėra vietos, lai lieka vienetai. Pridėk ir atimk iki nesuskaičiuosit žvaigždžių! Prisikelkite, Ateikite, ir Apsireikškite priešais jo žosmės Pažadą, kuriuo jis prisiekė mums, Teisingume savajame. Atverki savo Kūrimo Misterijas ir pašvęski mus į Nesuterštą Žinojimą.

Juo operatoriaus sąmonė yra pralaidesnė, kaip ją vadinu, arba takesnė, juo mažiau ji užsikabina už asmeninių simbolių ir regėjimas būnaa tikslenis, ir pati informacija mažiau iškraipyta asmeninėmis racionaliomis interpretacijomis. Kitas būdas įgyti tikrumą, yra pačio kontakto tvirtumas, o tam kad jį užtikrinti, reikia išdirbti įgudžius, bendravimo su dvasiomis- kvieskitės dažnai, mokydavo Kroulis, bei pridurdavo ir antrą taisyklę- įsikvėpkite maldomis.


Šueleriai siūlo sekantį metodą:
Kita taisyklė, tariant priebalsęs pridėti Oh arba Ah, o balses- Ho, arba Ha….

O taip pat ji yra ytin lanksti, ta prasme jog reikalauja viso ją praktikuojančio kurybiškumo sąveikavimo. Ir vėl gi, nežiurint visų šių bruožų, ji galutinai įtempia visas juslęs, ir ritualų metu turi būti išnaudotas visas dėmesys, kadangi net mažiausias įsiterpimas pakeis visą eigą. Nors žinoma sreso kurį patiria ego praktikuojančio šią sistemą ir neprilygsta goetijos evokacijoms, bet įkvėpimas sekančiam žingsniui juntamas gana ilgą laiko tarpą po ritualo.

Štai tame ir slypi visa toji dviprasmybė dėl saviiniciacijų, ir nors palyginus greit Enocho sistema padeda pereiti dvasinius lygius, tačiau taip yra tik iki realaus mago pašventimo lygmens. Nūdienos žmonės gimsta jau su savo dvasiniais įdirbiais, tik augimo proceso metu jie yra primirštami. Todėl šioji, bei panašios sistemos padeda prisimint bei atkurt esamą lygmenį, tačiau savarankiškai peržengt į kitą, jau čia reikalinagas Pašventėjąs.

Asmenine autoriaus nuomone, visos autentiškos magiškai- dvasinės sistemos, o autentiškomis vadinu, suteiktas iš aukštesnių sąmonės lygmenų nei žmogaus, turi savyje kažką nuo Enochianos. Tai paaiškina daugelį sutapimų pasitaikančių tarpsisteminėse disciplinose. Priežastis to, jog visos prieš Enochianą gautos sistemos, parengė žmogaus sąmonę pastarajai, ir padėjo gauti iš vienos pusės precižiškai tikslią, o kita vertus, visapusiškai lanksčią magišką sistema. Būtent tokia kuri idealiai atitnka Naujojo Eono sąlygas bei reikalavimus.

Aplamai žmogaus sąmonė buvo pastoviai bei nuosekliai vedama, ji nebuvo palikta savivaliavimui, nors ir kaip parodaksaliai tai neskambetu. Viena vertus- ai palikta absoliuti laisve, o kita- ji pati per savo raida, apribojo save iki absolioutaus maksimumo, kad nenužengti nuo viso kurso, uždėto dar Pradžių pradžioje.

Kalnas su balta viršūne, viršūnė buvo padengta lygia danga, primenančia „crem briule“.

Juodas paukštis ilgu snapu ir plunksnomis nukarusiomis nelyg skarmalai krapšto snapu man dantį. Jau kone savaitę kaip įsiskaudo dantis, ir aš suprantu dabar sąsajas.

Aš sfinkse, priešais mane didelė Piramidė ji pakyla i orą, ir nuskrieja, aš negaliu sekt paskui ja, nors ja ir matau, bet ji nepasiekiama, supratau kaip nurodytos šio Etyro ribos. Nustebina tai jog Piramidė priešais Sfinksą, kai istorinėje Egipto žemėje, iškart už, ir sfinksas yra jos sergėtojas, o tarp jo letenu randasi slaptieji vartai.

20. Nūnai buvo pastatyta Piramidė vardan iniciacijos ivykdymo.

Žvalgausi į šalis, prieš laikrodžio rodyklę suku galva, jei imti piramides vieta už rytus, tai šiaurėje matau masyvia šventyklą su lokatoriais, visai šalia jos kalnas su uola. Toliau lyg ir galėčiau pažiūrėt, bet nėra noro- asistentė man sako pažvelgt viršun. Pakėlęs žvilgsnį matau tiesiai virš savęs skriejančią žvaigždę su uodega, suprantu jog ji ne iš šios Visatos.

Tampu sakalu skriejanciu i aukščius lengvai plasnodamas placiais sparnais. Jis visas ugninis, o iš po mostų pasklinda po visą erdvę ryškios spalvotos bangos, jos nuvilnyja ir šį bangavimą atkartoja kiekvienas išreikštos Visatos atomas.

Mano asistentė įsiterpia: „skrisk, gana čia šliaužioti po žemę“. Sudraudžiu jai, ar tam kas per ją šnekėjo kištis į mano valią, ji turėjo atsargiai nukreipti mane, nei kiek neįtakodama. Bet vėliau suprantu kad tokia ir mano valia, ir aš pakylu i Dangų strėle.

Bijau suklyst, regis buvo keturios spalvos- raudona, žalia, balta, geltona, gal mėlyna.

Staiga priešais savo akis, taip kad ankstesnieji vaizdiniai tampa fonu, išvystu žiūrinčia į mane pelėda. Ji akivaizdžiai nėra iš šio Etyro, iš kažkur anapus. Vien tik jos galva užstoja visą vaizdą lyg šiol regėtą.

Tai erelis, pasako mano asistentė, su tais žodžiais išsyk pamačiau erelį balta galva nutupusi man ant nosies ir kapojantį ją. Pats tuo tarpu buvau smėlis geltonas, kiekviena bekraščio smėlio smiltele. Ir iš to smėlio ėmė ryškėti kylantys kontūrai, ar tai mumijos, ar sarkofago. Smėlis persikeičia auksu, iš kurio susiformuoja didžiulė masyvi golemo kūnas. Prisimenu žodžius: „iškeiskite auksą į plieną“. Iškart golemas tampa sidabro spalvos, spėju kad plieninis. Jis eina tvirtai žeme, nesidairydamas sau po kojomis, traiško mažus namučius.

Man pagaila žemės gyventoju dėl tokio jo elgesio, bet staiga jo centre atsiranda maza kibirkštėlė, ji auga ir virsta Horu, savo kovingoje Ra- Hoor- Khuit personifikacijoje. Pakyla strėle į dangų, išvystu kad dangus tai gaubtas dengiąs žemę, jis cilindro formos. Sakalas snapu rėžią jį, i salis liejasi kibirkštys, ir girdimas šaižus garsas tarsi sakalo klyksmas. Jis sklinda del gremzimo snapu to dangčio. Ant apdangalo lieka gyli žymė, taciau kiaurai nepavyksta pragremžt.

Šį karta golemas padaro vos pusę žingsnio, ir apmiršta tik užsižiebiant ugniniai šviesai jo centre, tai ženklai Horo užgimimo. Suvokiu golemą kaip savotišką Horo inkubatorių. Užaugęs bei sutvortėjąs Horas, sakalo pavidalu, vėlei neria gyliai i Dangų. Ima snapu savo rėžti gaubto dangą, pirma nepataiko į buvusią žymę, bet vėliau pataikau. Netikėtai jis padeda pjauti gaubtą, skriedamas spiraline trajektorija per visą perimetrą į viršų, pačiame viršuje, kelias vijas padaro priešais laikrodžio rodyklę, ir pačioje cilindro viršūnėje prasižioja ertmė. Pro ją Horas išskrieja į beribę erdvę.

Etyru valdytojai, enochianiski angelai, ir aplamai aukštesnės nei žmogaus sąmonės formos, reiškiasi per kontaktuotojo prota, naudojasi jo intelektu ir jo simboline sistema, is to turinio esamo jo prote, jie tarsi is raidžių dėlioja savus pasakojimus, žinoma jei simbolinis bagažas yra pakankamas pas operatorių, nėra skurdus kaip iš kino „Dvylika kėdžių“ tos fifačkos, ohoho ir lialia, 200 garsu rinkinys, ar kaip pas statistini statybininką. Todėl reikia pastoviai pildyti ir plėsti savo protą nauja informacija, naujais žodžiais, simboliais- pakrauti ja. Geriausiai tinka žinynų bei žodynų skaitymas prieš miega, poetiniai mitai irgi gausus simbolikos, alchemiku darbai.

Deja nepavyko viso regėjimo atkurt, net nežiūrint to jog užrašinėjau į mobilaus diktofoną. Prasta kokybė. Todėl kažkuriuose vietose yra pertraukimai, neatsimenu perėjimų, ypač pirmojo, kaip vizija išsirutuliavo nuo pradinio vaizdo- kalno. Vietomis gali būti jog sumaišyta seka, nors surašant ir stengiausi išlaikyti eiliškumą, tačiau jau vadovausi loginiu aparatu, kaip vieni vaizdai pereina į kitus. Tačiau lieka neaišku dėl to ko neprisimenu.

Reziumuojant, galima padaryti išvadas, jog Etyras mane priėmė, ir parodė savo ribas- jas simbolizavo pakibusi Piramidė. Taip pat panašu jog vienoje vietoje, buvo persipynę keli Etyrai, ir aukštesnis inicijavo pokyčius. Pelėda, akivaizdžiai ne derėjo prie pagrindinio vaizdo

Vienas pastebėjimas, asistentas turi būti itin atsargus, kad nenukreipt operatoriaus nuo pagrindinės vizijų linijos savo patarimais.

MEILĖ YRA ĮSTATYMAS, MEILĖ VALDOMA VALIOS

© Fr. VitAL

2011 m. balandžio 1 d., penktadienis

Lamenas